SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 9 mėn. kaina 64,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 9 mėn. kaina 64,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2012 m. birželio 4 d.
Nr. 21 (775) StraipsniaiMokesčiaiInvesticinio projekto lengvata         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Investicinio projekto lengvata

121. Investicinis projektas – vieneto investicijos į šio Įstatymo 461 str. 1 dalies 1 punkte nurodytą ilgalaikį turtą, skirtos naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui. Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nelaikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi).

(2008 12 18 įstatymo Nr. XI73 redakcija, Žin., 2008, Nr. 1496000; taikoma nuo 2008 12 30)

 

Komentaras

1. Ši sąvoka apibrėžia, kas yra investicinis projektas pagal PMĮ nuostatas. Tai – vieneto investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, nurodytą PMĮ 461 str. 1 dalyje, skirtos šiems tikslams:

  • naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba
  • gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba
  • naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba
  • esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat
  • tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Pagal šios dalies nuostatas, investicinis projektas apima tokias investicijas į naujo arba esamo vieneto turtą, kurios susijusios su inovacijų kūrimu, vieneto plėtimu, produktyvumo ir darbo našumo didinimu, sunaudojamų resursų (ar žaliavų) mažinimu, vieneto produkcijos (paslaugų) diversifikavimu į naujus, papildomus produktus (paslaugas) arba vieneto gamybos ar paslaugų proceso esminiu pakeitimu.

Investicinis projektas apima ir investicijas, susijusias su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, vieneto vidinių inžinerinių tinklų (statinyje nutiestų vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų ir kitų vamzdynų, ventiliacijos sistemų, elektros ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijų su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais), kurie reikalingi naujoms gamybos technologinėms linijoms įdiegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.

Jeigu vienetas nepradeda gaminti naujų produktų ar teikti naujų paslaugų, tačiau išplečia vartotojų geografiją, pvz., sudaro galimybę naujiems vartotojams prisijungti prie vandens ir nuotėkų tinklų ar dujotiekio, tai yra laikoma, kad vienetas didina gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumus.

Jeigu vienetas, įsigijęs ilgalaikį turtą, jį išnuomoja, tai laikoma, kad tokia vieneto vykdoma veikla neatitinka investicinio projekto sąvokos, nes vienetas įsigytu turtu tiesiogiai nekuria inovacijų, nemažina sunaudojamų resursų, nedidina produktyvumo ar darbo našumo, vieneto teikiamos paslaugos nediversifikuojamos į naujas (papildomas) paslaugas ir pan., ir investiciniams tikslams skirtas turtas faktiškai tiesiogiai naudojamas nuomininko. Šios nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai vieneto pagrindinė veikla yra nuoma.

 

1. Vienetas planuoja atlikti esminį gamybos proceso pertvarkymą plečiant gamybą bei įdiegiant į bendrą gamybos proceso schemą integruotą modernią ir inovatyvią, analogų Baltijos šalyse neturinčią šilumokaičių, t. y. oro šildytuvų ir oro aušintuvų gamybos liniją, kuri ne tik sutrumpintų vėdinimo įrenginių gamybos laiką, užtikrintų greitą ir kokybišką atsarginių detalių pateikimą, leistų įmonei lanksčiau reaguoti į klientų poreikius, bet ir iš esmės pagerintų gaminamos produkcijos charakteristikas (naujosios kartos šilumokaičių panaudojimas pramoninės ir komercinės paskirties vėdinimo įrenginių gamyboje iki 50 proc. pagerintų elektros energijos suvartojimo efektyvumą), kartu sumažinant produkcijos savikainą.

Tokios į esamo gamybos proceso esminį pakeitimą nukreiptos investicijos atitinka investicinio projekto sąvoką.

 

  2. Vienetas numato atlikti esminį cemento gamybos proceso pertvarkymą – pagerinti cemento gamybos būdą, t. y. dabar veikiančios šlapios cemento gamybos būdą, rekonstruojant perdaryti į degimo krosnyje sausąjį būdą su daugiapakopiu suspensijos pašildymu ir pradiniu kalcinavimu.

Tokios į esamo gamybos proceso esminį pakeitimą nukreiptos investicijos atitinka investicinio projekto sąvoką.

 

3. 2009 m. įregistruotas naujas vienetas, kuris planuoja vykdyti ortopedinės avalynės gamybą.

Investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu bus laikomas visas vieneto įsigytas šiai veiklai vykdyti reikalingas ilgalaikis turtas, kuris tiesiogiai dalyvaus šiame gamybos procese ir bus būtinas šiame gamybos procese dalyvausiančio turto eksploatavimui ir aptarnavimui užtikrinti bei atitinkantis PMĮ 461 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus. Šios naujai įregistruoto vieneto investicijos atitinka investicinio projekto sąvoką.

 

4. Vienetas ketina atlikti esamo gamybos proceso esminį pakeitimą, kurio eigoje be kita ko bus keičiami šiuo metu naudojami energijos suvartojimo atžvilgiu neefektyvūs žaliavų pašildymo įrenginiai į naujus kaitintuvus. Naujieji kaitintuvai tam pačiam kaitinamų žaliavų kiekiui sunaudos 20 proc. mažiau energijos, o vienetas, tokiu būdu panaudodamas tą patį energijos kiekį, galės pagaminti daugiau galutinės produkcijos.

Tokios į gamybos procese sunaudojamos energijos taupymą ir gaminamos produkcijos apimties didinimą nukreiptos investicijos atitinka investicinio projekto sąvoką.

 

41-43 pavyzdžiai

 41 pavyzdys

Vienetas nusprendžia optimizuoti verslo ir paslaugų teikimo procesus ir tuo tikslu ketina įdiegti integruotą kompiuterinę verslo ir resursų valdymo sistemą (pavyzdžiui, SAP, Oracle arba lygiavertę). Ši sistema bus naudojama optimizuojant vieneto veiklos valdymo procesus (valdymui reikalingų duomenų planavimo, faktinių duomenų fiksavimo, apdorojimo ir analizės procesus, nustatant neefektyvias veiklos sritis ir priimant sprendimus dėl veiklos efektyvumo didinimo) bei vieneto vykdomų paslaugų teikimo procesus (pardavimų, atsiskaitymų ir santykių su klientais, turto eksploatavimo, personalo valdymo, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procesus, kontroliuoti ir analizuoti investicijas). Visi vieneto padaliniai naudosis centrine duomenų baze, į kurią kiekvienas duomuo bus įvedamas vieną kartą, eliminuojant duomenų dubliavimą, netikslumą ir taupant darbuotojų laiko sąnaudas.

Kadangi ši sistema yra susijusi su vidinių procesų efektyvinimu bei sąnaudų mažinimu ir yra integruota su gamybos ar paslaugų teikimo proceso vykdymu ir aptarnavimu, toks sistemos įdiegimas laikomas vykdomo paslaugų teikimo proceso dalies esminiu pakeitimu ir atitinkamai turtas yra laikomas investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu.

 

 42 pavyzdys

Vienetas nusprendžia atnaujinti ir optimizuoti paslaugų teikimo procesus ir tuo tikslu įsigyja programinę įrangą, skirtą automatizuoti ryšio su klientu palaikymą. Naujoji programinė įranga vienetui leis automatiškai iš kitų verslo apskaitos sistemų surinkti informaciją apie suteiktų paslaugų kiekius, parengti klientui reikalingas ataskaitas, sąskaitas klientui už atitinkamą paslaugų teikimo laikotarpį, suteiks klientui ar trečiosioms šalims galimybę pačiam, be vieneto darbuotojų įsikišimo, pasiimti jiems reikalingus duomenis iš vieneto interneto svetainės.

Kadangi šios informacijos teikimas klientui yra neatskiriama paslaugų teikimo proceso dalis, įsidiegdamas šią programinę įrangą vienetas iš esmės atliks vykdomo paslaugų teikimo proceso dalies esminį pakeitimą (perėjimą nuo rankiniu būdu generuojamos informacijos, prie automatinio duomenų ir ataskaitų generavimo).

Atitinkamai, tokia programinė įranga yra laikoma investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu.

 

 43 pavyzdys

Vienetas A, teikiantis statybos paslaugas, įsigyja naujų įrenginių, kurie neskirti jo vykdomai veiklai, ir išnuomoja juos vienetui B.

Atsižvelgiant į tai, kad investiciniams tikslams skirtas turtas faktiškai tiesiogiai naudojamas nuomininko ir kad investicinio projekto sąvoka numato, kad investicinis projektas suprantamas kaip vieneto investicijos į ilgalaikį turtą, skirtą naujų ar papildomų paslaugų teikimui, t. y. vieneto tiesiogiai įsigytu turtu turi būti kuriamos inovacijos, didinamas produktyvumas ar darbo našumas, ar vieneto teikiamos paslaugos diversifikuojamos į naujas (papildomas) paslaugas, todėl vieneto A investicijos neatitinka investicinio projekto sąvokos.

 

Išradimų apsaugą užtikrina patentas, kuris yra išduodamas LR patentų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 8–120) nustatyta tvarka. Šiame įstatyme yra nustatyta, kad tarptautinė patentinė paraiška – tai pagal Patentinės kooperacijos sutartį (Žin., 1996, Nr. 75–1797), pasirašytą 1970 06 19 Vašingtone, paduota patentinė paraiška.

Tarptautinis išradimų patentas – tai tarptautinės paraiškos pagrindu išduotas patentas, kuris galioja, t. y. apsauga suteikiama, keliose šalyse. Pagal nacionalinę paraišką išduotas patentas galioja tik Lietuvos Respublikoje.

Aukščiau minėtuose teisės aktuose nustatyta tvarka išduotu tarptautiniu išradimų patentu apsaugotų technologijų įdiegimas vienete atitinka investicinio projekto sąvoką.

 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Darbuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

SITUACIJA: Įmonė apdraudė darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų pagal specialybes visai parai. Darbuotojas, atostogų laiku vykdamas visuomeniniu transportu, buvo sužalotas įvykus avarijai. Kaip ši išmoka turi būti apmokestinama, kai ji išmokama nukentėjusiam ir kaip, jei išmokama įmonei?

Metinis NPD nuolatiniam Lietuvos gyventojui

MNPD apskaičiavimas • MNPD perskaičiavimas • Metinis papildomas NPD

Parduodamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM

Pardavimo PVM nuo maržos • PVM tarifai • Dokumentų apskaita
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2012  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2018-03-27
Nedeklaravę gyvenamosios vietos, gali likti be pensijų ir socialinių draudimo išmokų
2018-03-27
VMI jau grąžina pajamų mokesčio permokas
2018-03-14
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2018-03-06
Liko 3 mėnesiai metinių finansinių ataskaitų pateikimui
2018-03-06
VMI, FNTT ir VDI tikrins per 30 rizikingiausių transporto įmonių
2018-03-01
Socialinio draudimo įmokų „grindys“ papildė „Sodros“ biudžetą
2018-02-27
Mokesčių inspekcija ir „Sodra“ suvienijo jėgas – nebereikės vaikščioti iš vienos įstaigos į kitą
2018-01-26
VMI primena: artėja duomenų apie išmokas pateikimo terminai
2017-12-19
VMI: nuo kitų metų mažiau „popierizmo“, daugiau e. dokumentų
2017-12-14
Dėl nedarbo dienų gruodį keičiasi mokesčių sumokėjimo datos
2017-12-06
Gruodžio 15-oji – paskutinė diena brangaus turto savininkams laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį
2017-11-28
Startavo kvitų loterija
2017-11-21
Ne visi gyventojai skuba susigrąžinti pajamų mokesčio permoką
2017-11-06
Paramos gavėjams ir politinėms partijoms Mokesčių inspekcija perveda gyventojų skirtas lėšas
2017-10-25
Žemės mokesčiui sumokėti – 3 savaitės
2017-10-23
Netekusieji darbo vangiai naudojasi galimybe gauti jiems priklausančią ilgalaikio darbo išmoką
2017-10-23
VMI siunčia gyventojams pranešimus su apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma
2017-10-12
Mokesčių inspekcija pirmą kartą istorijoje siunčia gyventojams pranešimus apie GPM permoką
2017-10-02
„Sodros“ ir VMI svetainėse – išsamūs duomenys apie vidutinius atlyginimus
2017-09-14
Minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą
2017-09-14
„Sodra“: ką reikia žinoti einant nemokamų atostogų
2017-08-01
VMI gyventojams grąžino beveik 90 mln. eurų permokos
2017-07-28
Ruošiamas startas kasos aparatų čekių loterijai
2017-07-13
Nutrauk PVM sukčiavimo „grandines“ – įsitikink savo verslo partnerių sąžiningumu
2017-06-29
VMI paskelbė turto deklaracijų išrašus
2017-06-23
Leidimai žymėtiems degalams – Mano VMI sistemoje
2017-06-19
Naujos VMI el. paslaugos leidžia krovinių gabenimo administravimą perkelti į elektroninę erdvę
2017-06-15
Nauja VMI paslauga – PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas
2017-06-12
Iki birželio 15 d. reikia pateikti pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėti pelno mokestį
2017-06-12
Nauja VMI paslauga – preliminarių PVM deklaracijų formavimas

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama