SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2011 m. gruodžio 12 d.
Nr. 46 (753) StraipsniaiAuditasLaukia metai, kupini naujų iššūkių ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Laukia metai, kupini naujų iššūkių • Jurgita KIRVAITIENĖ, Lietuvos Auditorių rūmų prezidentė, atsako į „Mokesčių žinių“ klausimus

 

Lietuvos Auditorių rūmų (LAR) prezidentė Jurgita KIRVAITIENĖ atsako į „Mokesčių žinių“ klausimus.

 

Esate minėjusi, kad didesnį dėmesį ketinate skirti audito svarbos ir atliekamo audito kokybės propagavimui šalyje. Kaip sekasi įgyvendinti šį užmojį?

Audito svarbos ir nepriklausomo auditoriaus vaidmens didinimas buvo viena iš prioritetinių sričių 2011 metais. Susitikimuose su LR Seimo Audito komitetu buvo akcentuojama įstatymų, numatančių privalomą finansinių ataskaitų audito atlikimą, laikymosi svarba, susitikimuose su Viešųjų pirkimų tarnyba buvo ieškoma galimybių plačiau išnaudoti nepriklausomų auditorių potencialą visuomenės naudai. Taip pat sukurta LAR darbo grupė, analizuojanti galimybes įtraukti nepriklausomus auditorius į 2014–2020 m. ES paramos lėšų panaudojimo kontrolės sistemą ir taip prisidėti prie jos stiprinimo.

 

Nuošalyje neliko ir audito kokybės propagavimo klausimai. Šiais metais savo sudėtį atnaujinęs LAR Audito komitetas nemažai dėmesio skiria metodinių rekomendacijų bei informacinių pranešimų auditoriams rengimui. Į lietuvių kalbą verčiama ir tarptautinių organizacijų parengta metodinė medžiaga auditoriams, palengvinanti tiek tarptautinių audito standartų reikalavimų, tiek tarptautinio kokybės kontrolės standarto reikalavimų įgyvendinimą. Visos šios priemonės, kartu su LAR vykdomais auditorių mokymais, turėtų prisidėti prie atliekamo audito kokybės užtikrinimo.

 

Visuotinam LAR narių susirinkimui pateiktas strateginis 2012–2014 metų LAR veiklos plano projektas. Kokie strateginiai tikslai jame įtvirtinami?

Naujasis LAR strateginio plano projektas paremtas LAR vizija, pagal kurią LAR būtų pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje turinti visų Lietuvos atestuotų auditorių profesinė organizacija, atvira pokyčiams ir bendradarbiavimui, padedanti atestuotiems auditoriams teikti, o visuomenei gauti kokybiškas audito ir kitas profesines paslaugas.Šio plano projekte numatyti keturi strateginiai tikslai: kryptingas atestuoto auditoriaus profesijos vystymas atsižvelgiant į visuomenės ir ekonomikos poreikius, atestuotų auditorių teikiamų profesinių paslaugų kokybės užtikrinimas, atestuotų auditorių atstovavimas Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu bei atestuotų auditorių savivaldos funkcijų vystymas.

Šių metų gruodžio mėnesį minėsime 15 metų nuo pirmųjų nepriklausomo auditoriaus atestatų įteikimo Lietuvoje. Tačiau tenka pastebėti, kad informacijos apie nepriklausomų auditorių vaidmenį trūksta, todėl informacijos visuomenei skleidimas apie audito ir kitas profesines paslaugas bei jų svarbą didinant finansinės informacijos apie privataus ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų veiklą, kokybę bei patikimumą bus tarp svarbiausių uždavinių ateinančiais metais.

 

Kaip bendradarbiaujate su Seimu ir jo Audito komitetu? Kaip bendromis pastangomis tobulinami Audito, Finansinės atskaitomybės, kiti įstatymai?

Vyksta gan glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetu. Džiugu, kad LAR nuomone domimasi, į ją įsiklausoma.

Esame sutarę 2012 m. pavasarį pateikti savo siūlymus Audito įstatymo tobulinimui. LAR Prezidiumo narių darbo grupė jau yra parengusi pirminius pasiūlymus Audito įstatymo tobulinimui, kuriuos artimiausiu metu planuojame aptarti su kitomis profesinėmis organizacijomis, Audito ir apskaitos tarnyba bei Finansų ministerija. Tikimės, kad siūlomus įstatymo pakeitimus pavyks suderinti su visomis institucijomis ir bus parengtas bei Seimui pateiktas visų institucijų pritarimo sulaukęs įstatymo projektas.

2011 m. lapkričio mėnesį Seime sudaryta darbo grupė Buhalterinės apskaitos įstatymui ir kitiems susijusiems teisės aktams tobulinti, kurioje dalyvauja LAR deleguoti prezidiumo narys Genadij Makušev bei Apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkė Galina Ivanova.

 

Jau trečius metus skaičiuoja projektas „Audito įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos, žinių, gebėjimų bei profesinės kompetencijos tobulinimas besikeičiančioje Lietuvos nepriklausomo audito sistemoje“, kurį iš dalies remia 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Kuo jis svarbus šalies auditui ir auditoriams?

Projektas ypatingas savo apimtimi. Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiūlyta galimybė kelti kvalifikaciją visų Lietuvos audito įmonių darbuotojams. Šia galimybe pasinaudojo 75 Lietuvos audito įmonės. Profesinę kvalifikaciją aukštos kokybės mokymuose kėlė 475 šių įmonių darbuotojams, iš jų 106 auditoriai.

Projekto dėka audito įmonių darbuotojams buvo pasiūlyta apie 100 mokymų temų 7 profesinės ir 3 bendrųjų kompetencijų srityse. Mokymus dėstė 70 šalies ir užsienio lektorių. Projektas sudarė galimybę praplėsti akiratį tiek šalies viduje, tiek už jos ribų. 73 projekto dalyviai kėlė savo kvalifikaciją Airijoje, viename seniausių ir didžiausią patirtį turinčiame sertifikuotų apskaitininkų institute Dubline. Audito įmonių darbuotojai galėjo dalyvauti ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) mokymuose, skirtuose ruošti finansų srities profesionalus. Auditoriai ir jų padėjėjai taip pat galėjo gilinti savo verslo anglų kalbos žinias, o tai kai kuriems auditoriams sudarė galimybę užmegzti ryšius ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio klientais bei partneriais.

Mokymų metu gautos žinios ir įgūdžiai, anot audito įmonių, kurios dalyvauja projekte vadovų, leidžia išlaikyti aukštą audito paslaugų kokybę ir konkurencingumą rinkoje.

 

Tarptautiniai audito standartai audito įmonėms tapo privalomais, atliekant finansinius ataskaitų auditus ir tai jau tapo įprastu dalyku. O kaip prigijo Lietuvoje priimtas Tarptautinis kokybės kontrolės standartas?

Tarptautinis kokybės kontrolės standartas iškėlė naujus iššūkius audito įmonėms. Auditoriams, ypač dirbantiems mažesnėse audito įmonėse kyla nemažai praktinių standarto reikalavimų įgyvendinimo klausimų, pastebėjimus susijusius su šio standarto reikalavimais dažnai į savo ataskaitas įtraukia ir auditoriai kontrolieriai, atlikę atlikto audito kokybės peržiūras. Siekiant padėti auditoriams, LAR organizuojamuose mokymuose Tarptautinio kokybės kontrolės standarto reikalavimai dėstomi jau ne vienerius metus.

 

Rūmai atlieka apklausas, kurių metu vertinamas mokymų turinys, organizacinis bei lektorių darbas. Kokie atsiliepimai, pageidavimai?

Šis mokymų sezonas dar nėra pasibaigęs, todėl atsiliepimų ir pageidavimų apibendrinti dar negalime. Tačiau jau dabar galima teigti, kad auditoriai, kaip ir ankstesniais metais, pageidauja daugiau praktinių mokymų, o iš organizacinės pusės daug kritikos susilaukia griežta kursų lankomumo stebėjimo tvarka.

 

Neužilgo sueis vieneri metai, kai jums buvo patikėta vadovauti Lietuvos auditorių rūmams. Ar esate patenkinta savo veikla, kokias problemas laikote dar neišspręstas?

Pirmieji metai naujose pareigose buvo kupini iššūkių, tačiau galiu pasidžiaugti LAR Prezidiumo veikloje dalyvaujančių auditorių iniciatyvumu ir konstruktyvumu. Džiugina ir aktyvi LAR komitetų veikla bei šių metų viduryje sustiprėjusi LAR administracijos komanda.

Nors laukia dar nemažai darbų ateityje žvelgdama į jau praėjusius metus galiu teigti, kad nemažai jų nuveikta arba pradėta.

 

Kokį poveikį audito rinkai turėjo krizė? Ar pavyko išspręsti „pigių auditų“ klausimą?

Analizuojant 2010 metų audito įmonių metinėse ataskaitose pateiktus duomenis, akivaizdu, kad ekonominė krizė paveikė ir audito rinką. Pagal audito įmonių pateiktus duomenis 2010 metais bendras atliktų metinių finansinių ataskaitų auditų skaičius lyginant su 2009 metais sumažėjo 9 proc. Didžiausią krizės įtaką pajuto mažesnės, t.y. 1–2 auditorius turinčios audito įmonės, kurių atliktų auditų skaičius 2010 m. lyginant su 2009 m. sumažėjo net 17 proc. Tam turėjo įtakos ženkliai sumažėjusios audito įmonių klientų veiklos apimtys – nemažai jų nebetenkino privalomo finansinių ataskaitų audito kriterijų, kai kurie klientai bankrutavo.

Krizė neigiamai paveikė ir audito įmonių pajamas, kurios 2010 m. sumažėjo 13 proc. lyginant su 2009 m. Pajamos už atliktus finansinių ataskaitų auditus 2010 m. krito 17 proc. lyginant su 2009 m. Per šį laikotarpį panašiai, t.y. 16 proc., sumažėjo ir audito įmonių pajamos už konsultacines paslaugas. Audito įmonių teikiamų apskaitos paslaugų pajamas krizė paveikė mažiausiai – jos krito tik 3 proc. Mažesnėse ir vidutinėse audito įmonėse, atmetus didžiojo ketverto įmones, pajamos iš apskaitos paslaugų sudaro apie 40 proc. visų pajamų.

Akivaizdu, kad sunkmetis paaštrino ir taip nemažą konkurenciją audito rinkoje. Nors 2011 metų duomenis galėsime apibendrinti ir analizuoti tik 2012 metų pradžioje, iš auditorių atsiliepimų galima spręsti, kad ryškesnių audito rinkos atsigavimo ženklų 2011 metais nebuvo, o „pigių auditų” klausimas tik paaštrėjo.

 

Viešuosiuose audito atlikimo konkursuose pagrindiniu audito įmonių atrankos kriterijumi tampa mažiausia audito kaina. Bet ar galima gerai, kokybiškai atlikti auditą už žemą kainą, ar mažos kainos kriterijus gali būti pagrindinis dalyvaujant konkurse? Kaip sprendžiami klausimai, susiję su nepagrįstai mažomis audito ir paslaugų kainomis?

Nors ir negalima teigti, kad maža audito atlikimo kaina būtinai signalizuoja apie prastą audito atlikimo kokybę, tačiau kokybiškas audito atlikimas be abejonės reikalauja tiek nemažų laiko investicijų į paties audito atlikimą, tiek ir pakankamai ženklių investicijų į auditoriaus bei jo padėjėjų kvalifikacijos kėlimą bei audito įmonės metodinės ir techninės bazės sukūrimą. Savo ruožtu mažiausia audito kaina, kaip pagrindinis, o neretai ir vienintelis, audito įmonės atrankos kriterijus viešuosiuose audito atlikimo konkursuose neskatina audito įmonių investuoti į kokybę ir neprisideda prie viešojo intereso tenkinimo.

Šie klausimai auditorių visuomenės keliami jau ne pirmus metus ir tenka apgailestauti, kad kol kas universalaus jų sprendimo surasti nepavyko. Tenka pripažinti, kad LAR veiksmų laisvę spendžiant klausimus, susijusius su nepagrįstai mažomis audito paslaugų kainomis pakankamai stipriai riboja ir griežtos konkurencijos teisės nuostatos.

Žinodami egzistuojančias problemas, LAR siekia bendradarbiauti su Viešųjų pirkimų tarnyba ir jau aptarė galimybę parengti bei paskelbti pavyzdines audito paslaugų viešųjų pirkimų sąlygas. Šios sąlygos padės išspręsti dalį problemų susijusių su reikalavimais auditoriams ir audito įmonėms, vertinimo ir atrankos kriterijais. Tikimės, kad šių taisyklių pagalba viešųjų pirkimų konkursai bus skaidresni.

 

Ar keičiasi visuomenės ir verslo požiūris į auditą, kokie čia teigiami poslinkiai, ko pasigendate?

Manau visuomenei vis dar trūksta informacijos apie auditą, jo vaidmenį ir šis informacijos trūkumas yra jaučiamas ne vien Lietuvoje. Tai parodė ir Europos Komisijos Žaliojoje knygoje „Audito politika: krizės pamokos“ iškelti klausimai.

Siekdama užpildyti informacijos spragą Europos Buhalterių Federacija (pranc. – FEE), kurios nariu yra ir LAR, yra parengusi ir paskelbusi šešis glaustus su auditu susijusius leidinius, skirtus ne audito srities profesionalams, t.y. valstybės atstovams, įstatymų leidėjams, politikams, įmonių vadovams, finansinių ataskaitų rengėjams, akcininkams.

Leidinyje „Auditoriaus vaidmens ir auditoriaus komunikavimo tobulinimas“ (angl. – Developing the Role of the Auditor and Auditor‘s Communication) siūloma aiškiau apibrėžti auditoriaus vaidmenį visuomenėje ir tobulinti jį atsižvelgiant į tai, ko visuomenė tikisi iš audito. Atsižvelgiant į tai, skatinamas dialogas tarp auditorių, priežiūros institucijų ir audituojamų įmonių. Leidinyje „Auditoriaus paskyrimas“ (angl. – Appointment of the Auditor) pristatomas auditoriaus pasirinkimo procesas, auditorių paskyrimo laikotarpiai bei auditorių ir audito įmonių rotacijos klausimai. Leidinys „Ne audito paslaugų teikimas audito klientams“ (angl. – Provision of Non-Audit Services to Audit Clients) apžvelgia skirtingas kategorijas ne audito paslaugų, kurios negalėtų būti teikiamos, nepakenkiant auditoriaus nepriklausomumui. Leidinyje „Europinis pasas auditoriams ir audito įmonėms“ (angl. – European Passport for Auditors and Audit firms) pristatoma Europos Sąjungos paso auditoriams idėja, kurios įgyvendinimas didžia dalimi priklausys nuo profesinio išsilavinimo suderinimo, žinių patikrinimo egzaminų, tarptautinių audito standartų įgyvendinimo visoje ES, galimybės sukurti vieningą audito priežiūros sistemą. Įgyvendinant šią idėją, taip pat reikės tolesnio įmonių teisės ir mokesčių harmonizavimo. Leidinys „Tolesnis viešosios audito priežiūros sistemos tobulinimas“ (angl. – Future Supervision of the Audit Profession – Further Cooperation) pasisako už tolesnę integraciją ir bendradarbiavimą tarp audito viešosios priežiūros institucijų. Klausimas dėl tų pačių tarptautinių audito standartų taikymo auditus atliekant ir didelėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, ir mažose bei vidutinio dydžio įmonėse, nagrinėjamas leidinyje „Proporcingumas ir Tarptautiniai audito standartai“ (angl. – Proportionality and International Standards on Auditing).

 

Lietuvos auditorių rūmai taip pat rengia trumpą leidinį apie auditą, kuriame Lietuvos visuomenei bei verslo atstovams bus pristatyta finansinių ataskaitų audito sąvoka, Lietuvos audito sistemos ypatumai. Leidinyje aptariami pagrindiniai audito rinkos dalyviai, auditoriaus pareiga tarnauti viešajam interesui bei audito įmonės kokybės kontrolės svarba. Be to leidinyje apžvelgiama audito priežiūros sistema ir supažindinama su pačiu audito procesu – nuo užduoties prisiėmimo iki išvados parengimo, paaiškinami skirtumai tarp skirtingų auditoriaus išvadų tipų. Nemažai dėmesio leidinyje skirta pastaruoju metu vis dažniau iškylančiam klausimui dėl auditoriaus atsakomybės už apgaulės nustatymus finansinių ataskaitų audito metu.

 

Kadangi Europos Komisija artimiausiu metu turėtų pateikti savo pasiūlymus dėl audito politiką reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, svarbu, kad Lietuvos visuomenės ir verslo atstovai neliktų nuošalyje ir aktyviai dalyvautų diskusijose audito politikos tobulinimo klausimais. Tai padėtų užtikrinti, jog įgyvendinus pokyčius, auditoriaus vaidmuo visuomenėje sustiprėtų ir atitiktų visuomenės bei verslo lūkesčius.

 

Ar daug audito įmonių ir auditorių šiemet buvo nubausta už nekokybiškai atliktą auditą?

Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą, remiantis Lietuvos Respublikos audito įstatymu, įgyvendina Lietuvos auditorių rūmai ir Audito ir apskaitos tarnyba. Lietuvos auditorių rūmai, užtikrindami atlikto audito kokybę, kiekvienais metais organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras ir teikia Audito ir apskaitos tarnybai įvertinti siūlomus sprendimus, jei peržiūros metu nustatyta audito atlikimo kokybės trūkumų. Peržiūros metu nustačius reikšmingų audito atlikimo trūkumų, Lietuvos auditorių rūmai kreipiasi į Audito ir apskaitos tarnybą dėl auditoriaus ir (arba) audito įmonės tyrimo inicijavimo.

2010 m. atlikus auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūras, Lietuvos auditorių rūmai, po Audito ir apskaitos tarnybos įvertinimo dėl siūlomo sprendimo, penkiems auditoriams skyrė nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, vienam auditoriui skyrė įspėjimą ir dviems audito įmonėms nurodė įsidiegti kokybės kontrolės sistemą. Taip pat Lietuvos auditorių rūmai kreipėsi į Audito ir apskaitos tarnybą dėl vieno auditoriaus atlikto audito tyrimo inicijavimo.

Šiuo metu yra atliekamos 2011 m. auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūros. Dalis peržiūrų rezultatų jau yra patvirtinta, bet didžioji dalis peržiūrų rezultatų dar yra nagrinėjama, todėl būtų sunku įvertinti, kiek 2011 m. bus nustatyta kokybiškai atliekamų auditų, kiek bus nustatyta audito atlikimo ir kitų audito įmonių veiklos trūkumų.

 

Ar viską pavyko nuveikti, ką buvote numatę? Kokie artimiausi planai ir darbai?

Žvelgiant į LAR Prezidiumo metinį pranešimą, kuriame apibendrinta praėjusių ataskaitinių metų veikla, galima teigti, kad nuveikta nemažai, tačiau daug svarbių darbų laukia ir ateityje.

Kadangi, artimiausiu metu laukiame oficialių Europos Komisijos pasiūlymų dėl audito politiką reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, ateinančių metų pradžioje inicijuosime viešas diskusijas audito politikos pakeitimų klausimais, įtraukdami į jas kuo platesnį suinteresuotų šalių ratą.

Ketiname tęsti jau pradėtas diskusijas su Viešųjų pirkimų tarnyba dėl galimo nepriklausomų auditorių vaidmens šiuo metu tobulinamoje viešųjų pirkimų kontrolės sistemoje, o taip pat konstruktyviais pasiūlymais prisidėti prie universalių rekomendacijų finansinių ataskaitų audito paslaugoms įsigyti rengimo.

LAR taip pat planuoja imtis aktyvių veiksmų, siekiant įtraukti nepriklausomus auditorius į 2014 – 2020 m. ES paramos lėšų panaudojimo kontrolės sistemą ir taip prisidėti prie jos stiprinimo.

Be abejo, nemažai darbų laukia stiprinant LAR kaip asociacijos veiklą ir siekiant pasiūlyti daugiau paslaugų jos nariams auditoriams. Šiam tikslui įgyvendinti LAR administracija intensyviai ieško galimybių pasinaudoti ir išorės finansavimo šaltiniais.

Tikimės, kad 2012 metai bus kupini naujų iššūkių ir svarių darbų.

 

 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2011  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama