SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 4 mėn. prenumeratos kaina – 36 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 4 mėn. prenumeratos kaina – 36 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2007 m. sausio 3 d.
Nr. 1 (513) StraipsniaiKonsultacijosMokesčių mokėtojas turi žinoti savo ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių mokėtojas turi žinoti savo teises

Pradžia. Pabaiga kitame numeryje

Mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ) įtvirtintos mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės bei pareigos.

Spaudoje dažnai galima rasti straipsnių apie mokesčių administratorių atliekamas funkcijas, jų teisių įgyvendinimą, mokesčių mokėtojo pareigas, todėl šįkart bus atkreiptas mokesčių mokėtojų dėmesys į jų teises, kaip ir kada jomis galima pasinaudoti.

Pagrindinės mokesčių mokėtojo teisės išvardijamos MAĮ 36 straipsnyje, kitos  nurodomos kituose MAĮ straipsniuose, įstatymuose ar jų lydimuosiuose teisės aktuose. 

 

 

Mokesčių mokėtojo teisė gauti informaciją, reikalingą

 

 

mokestinėms prievolėms vykdyti

 

 

 

 

Ši teisė užtikrina mokesčių mokėtojui galimybę gauti nemokamą informaciją, reikalingą mokestinėms prievolėms vykdyti. Mokesčių mokėtojas gali kreiptis į mokesčių administratorių ir išsiaiškinti, kada ir kokius mokesčius reikia mokėti, kaip teisingai juos apskaičiuoti, gauti kitą aktualią informaciją, reikalingą mokestinėms prievolėms vykdyti. Dažnai pasitaiko, kad, mokesčių administratoriui atlikus mokesčių mokėtojo atžvilgiu kontrolės procedūras, mokesčių mokėtojai teisinasi nežinojimu, teisės aktų neaiškumais ir pan.

Tačiau kodėl pamirštama teisė kreiptis į mokesčių administratorių ir gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių  teisės aktus bei kitą  informaciją, kurios reikia mokestinėms prievolėms vykdyti.

Konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais – tai mokesčių administratoriaus suteiktas individualaus pobūdžio paaiškinimas konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių klausimais.

Taip iš karto išsiaiškinus neaiškius klausimus, galima būtų išvengti vėlesnių neigiamų padarinių (delspinigių, baudų). Visose apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau – AVMI) veikia Švietimo ir konsultavimo skyriai, kurie visada suteikia visą mokestinėms prievolėms vykdyti reikalingą  informaciją.

Tokia informacija gali būti suteikta tiek žodžiu (telefonu ar atvykus į AVMI), tiek raštu. Reikalingą informaciją teikia ir Mokesčių informacijos centras, į kurį galima kreiptis telefonu 1882, informaciją galima rasti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos svetainėje adresu www.vmi.lt. 

           

Teisės, susijusios su mokesčių deklaravimu

 

 

 

 

         Mokesčių įstatymai numato pareigą mokesčių mokėtojams teisingai apskaičiuoti mokestį ir pateikti mokesčių administratoriui mokesčio deklaraciją. Pateikdamas mokesčio deklaraciją mokesčių mokėtojas informuoja mokesčių administratorių apie jo apskaičiuotą mokesčio sumą už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat pateikia kitus su mokesčio apskaičiavimu ar sumokėjimu susijusius duomenis.

 

 

         MAĮ suteikia teisę mokesčių mokėtojui pasirinkti mokesčio deklaracijos pateikimo būdą. Todėl mokesčių mokėtojas mokesčio deklaraciją gali pateikti jam priimtiniausiu būdu, t. y. įteikdamas ją mokesčių administratoriaus pareigūnui, įmesdamas į tam skirtą dėžę AVMI patalpose, atsiųsdamas paštu ar pateikdamas elektroniniu būdu. Dabar itin populiaru deklaracijas teikti elektroniniu būdu, nes  taip  sutaupomas mokesčių mokėtojų laikas – norint pateikti mokesčio deklaraciją nebereikia vykti į AVMI.

 

 

         Būna atvejų, kai dėl tam tikrų priežasčių mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokiais atvejais jiems vis tiek lieka pareiga mokesčio įstatymo nustatytais terminais pateikti mokesčio deklaraciją, o už deklaracijų nepateikimą yra numatyta administracinė atsakomybė.

Todėl mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių, kad būtų laikinai atleistas nuo mokesčio deklaracijos teikimo.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleistas tik nuo tokių deklaracijų teikimo, kurios susijusios su pajamų uždirbimu, išskyrus PVM deklaraciją, ir neatleidžiamas nuo tokių mokesčių deklaracijų teikimo, kaip, pvz., nekilnojamojo turto mokesčio.

 

 

            Taip pat gali susidaryti situacija, kai mokesčių mokėtojas neturi realių galimybių mokesčio deklaraciją pateikti mokesčio įstatyme nustatytais terminais. Tokiais atvejais jis turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo.

Šia teise galima naudotis tuomet, kai prarandami mokestinio laikotarpio dokumentai, deklaracija negali būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti, taip pat kitais MAĮ numatytais ir centrinio mokesčių administratoriaus nustatytais atvejais.

 

 

            Mokesčių mokėtojas taip pat turi teisę patikslinti mokesčio deklaraciją. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokesčio deklaracija gali būti tikslinama tik tuo atveju, jei nėra pasibaigę mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminai, t. y. už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenumato kitaip.

 Pavyzdžiui,  Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas numato, kad dėl klaidos neatskaitytoji pirkimo ir (arba) importo PVM suma gali būti taisoma, jei nėra praėję treji metai, skaičiuojant nuo tos dienos, kai klaida paaiškėjo.

 Atsižvelgiant į tai PVM deklaraciją dėl minėtų priežasčių gali būti tikslinama tik už  Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme numatytą laikotarpį.

 

 

           

 

 

Teisės, susijusios su mokesčio mokėjimu ir

 

 

grąžinimu

 

 

 

 

         Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kuriam pagal atitinkamo mokesčio įstatymą atsiranda prievolė mokėti mokesčius, privalo juos sumokėti laiku. Tačiau būna įvairių situacijų, susijusių su finansinėmis problemomis, dėl ko mokesčių mokėtojas gali turėti sunkumų sumokėti mokesčius.

 Pavyzdžiui, mokesčių administratoriui atliekant  mokestinį patikrinimą nustatomi mokesčių įstatymų pažeidimai, dėl kurių mokesčių mokėtojui papildomai apskaičiuojami mokesčiai, delspinigiai ir skiriamos baudos. Iškart sumokėjus visas papildomai apskaičiuotas sumas mokesčių mokėtojo finansinė būklė itin pablogėtų, atsirastų didelių sunkumų vykdant kitus įsipareigojimus.

 

 

         Tokiais atvejais MAĮ numato teisę mokesčių mokėtojui kreiptis į mokesčių administratorių dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo. Mokesčių administratoriui ir mokesčių mokėtojui sudarius mokestinės paskolos sutartį mokesčių, baudų ir delspinigių mokėjimo terminas gali būti atidėtas arba išdėstytas, juos sumokant dalimis, pagal tam sudarytą grafiką.

Tokiu būdu mokesčių mokėtojas turi realią galimybę sumokėti mokestines nepriemokas, išvengdamas itin skaudžių finansinių padarinių.

 

 

            Mokesčių mokėtojams vykdant mokestines prievoles, mokant mokesčius gana dažnai pasitaiko, kad atsiranda mokesčio ar su juo susijusios sumos permoka, t. y. per didelė sumokėta suma, arba mokesčio skirtumas, kuris susidaro mokesčio įstatymo nustatyta tvarka pildant mokesčio deklaraciją, ir kurie gali būti grąžinti.

 

 

         Mokesčių administravimo įstatymas numato, kad mokesčių permokos (skirtumas), kurios lieka įskaičius mokestinę nepriemoką, grąžinamos mokesčių mokėtojui.

Mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti, kad permokos (skirtumai) būtų grąžintos laiku. Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnis nustato tokius terminus, per kuriuos turi būti mokesčių mokėtojui grąžinta permoka (skirtumas):

 

 

1)per 30 kalendorinių dienų po mokesčių mokėtojo prašymo gavimo, jei neatliekamas mokestinis patikrinimas;

 

 

2) gyventojų pajamų mokestis grąžinamas iki einamųjų metų liepos 31 d., jei gyventojų pajamų mokesčio deklaracija pateikta laiku. Jeigu pateikiama pavėluotai,  ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos, jei neatliekamas mokestinis patikrinimas;

 

 

3)      kai dėl mokesčio permokos atliekamas mokestinis patikrinimas, permoka (skirtumas) turi būti grąžinama ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai) įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

 

Laiku negrąžinus mokesčių permokos (skirtumo) mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti palūkanų, kurių dydis lygus delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui. Delspinigių dydį kas ketvirtį nustato finansų ministras (šių metų IV ketvirtį dydis yra 0,04 proc.). 

 

 

         Mokesčių mokėtojui laiku nesumokėjus mokesčių MAĮ nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai, o nustačius, kad mokesčių mokėtojas nedeklaravo deklaruojamo ar neapskaičiavo nedeklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių sumažino mokėtiną mokestį, jam skiriama bauda.

Tačiau priežastys, dėl ko pažeidžiami mokesčių įstatymai, gali būti labai įvairios, t. y. pažeidimai gali būti padaryti ne tik dėl mokesčių mokėtojo tyčinių veiksmų ar neveikimo, bet ir dėl kitų įvairių priežasčių.

 

 

         Atsižvelgiant į tai MAĮ numato mokesčių mokėtojo teisę būti atleistam nuo baudų ir/ar delspinigių, kai yra MAĮ numatyti pagrindai. Nuo baudų ir/ar delspinigių mokesčių mokėtojas gali būti atleistas, jeigu:

 

 

1) įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

 

 

2) mokesčio įstatymas buvo pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis negalėjo numatyti. Pažymėtina, kad tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

 

 

3) mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;

 

 

4) mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba raštu pateiktos klaidingos konsultacijos.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo baudos tik tuo atveju, jeigu yra sumokėjęs mokestį, susijusį su paskirta bauda, arba šio mokesčio mokėjimo terminas yra atidėtas ar išdėstytas.

 

 

Nuo delspinigių mokesčių mokėtojas taip pat gali būti atleistas, jeigu:

 

 

1) delspinigiai buvo apskaičiuoti nuo vieno mokesčio nepriemokos, bet už tą patį laikotarpį mokesčių mokėtojas turėjo to paties ar kito mokesčio permoką ir MAĮ nedraudžia šias sumas įskaityti;

 

 

2) kitais atvejais, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šis atleidimo pagrindas taikomas tik mokesčių mokėtojams –  fiziniams asmenims. 

 

 

 

 

Mokesčio mokėtojo teisės mokestinio patikrinimo metu

 

 

           

 

 

Mokesčių administratoriaus atliekamo mokestinio patikrinimo metu mokesčių mokėtojas turi teisę dalyvauti mokestinio patikrinimo procese.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojo dalyvavimas mokestinio patikrinimo procese naudingas abiem šalims, nes taip greičiau galima išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes, turinčias įtakos tikrinamajam dalykui, taip pat tai sutrumpina patikrinimo laiką, dėl to mažiau trikdoma mokesčių mokėtojo veikla, jei patikrinimas atliekamas mokesčių mokėtojo patalpose.

 

 

  Teisė teikti paaiškinimus ir atsikirtimus dėl patikrinimo akto aktuali tuo, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas šia teise naudojasi galima išvengti bereikalingų mokestinių ginčų, taip pat greičiau išsiaiškinamos aplinkybės, turinčios įtakos tikrinamajam dalykui ar papildomai apskaičiuojamo mokesčio dydžiui. Paaiškinimai gali būti teikiami visą mokestinio patikrinimo atlikimo laikotarpį, o pastabas dėl patikrinimo akto mokesčių mokėtojas turi pateikti per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo jam dienos.

Būtina pažymėti, kad mokesčių mokėtojas, teikdamas paaiškinimus ir atsikirtimus dėl patikrinimo akto, gali nurodyti aplinkybes, kurios turi įtakos  mokesčių administratoriaus skiriamos baudos dydžiui (jei yra pagrindas ją skirti). Pažymėtina, kad mokesčių administratorius, skirdamas baudą, vertina padaryto pažeidimo pobūdį, tai, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, pripažįsta pažeidimą, taip pat kitas aplinkybes, kurios gali būti įvertintos kaip lengvinančios ar sunkinančios.

 

 

 Mokesčių mokėtojas turi teisę gauti sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, taip pat visus kitus dėl jo priimtus mokesčių administratoriaus sprendimus, susijusius su mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžiu.

 Mokesčių administratorius, atlikęs mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą ir surašęs patikrinimo aktą, patikrinimo rezultatus tvirtina sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo (kai nustatomi mokesčių įstatymų pažeidimai) ar patikrinimo pažyma (kai pažeidimų nenustatoma, taip pat patikrinus likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo veiklos rezultatus).

Mokesčių administratorius priima ir kitus įvairius sprendimus, susijusius su mokesčių administravimu, pvz., sprendimą grąžinti / negrąžinti mokesčio permoką (skirtumą), sprendimą atleisti/neatleisti mokesčių mokėtoją nuo baudų ir / ar delspinigių ir pan.

Priėmus bet kurį iš šių sprendimų, vienas jo egzempliorius privalo būti įteiktas mokesčių mokėtojui. Taip mokesčių mokėtojas informuojamas apie priimtą sprendimą, taip pat, mokesčių mokėtojui nesutinkant su priimtu sprendimu, užtikrinama teisė jį apskųsti. 

  Kontroliuojant mokesčių mokėtojo veiklą galimi atvejai, kai mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratorius nesurenka pakankamai įrodymų nustatytiems pažeidimams patvirtinti, o mokesčių mokėtojas taip pat negali pateikti įrodymų, kad jo apskaičiuotoji suma yra teisinga. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas gali pasinaudoti teise kreiptis į mokesčių administratorių dėl susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo.

Reikia pažymėti, kad toks susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio patikrinimo metu ar bet kuriame mokestinio ginčo nagrinėjimo etape, tačiau tik tuo atveju, jei nei viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų, kad pagrįstų savo  apskaičiavimus.

Pasirašius susitarimą mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodytoji susitarime.

 

 

MAĮ atliekamo mokestinio patikrinimo metu numato ir kitas mokesčių mokėtojo teises, tokias kaip teisė susipažinti su pavedimu tikrinti, teisė gauti patikrinimo aktą, teisė reikalauti, kad nebūtų pažeistas patikrinimų atlikimo periodiškumas bei patikrinimo trukmės apribojimas, kai patikrinimas atliekamas mokesčių mokėtojo patalpose ir kt.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2007  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama