SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2016 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 8 mėn. kaina 57,60 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2016 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 8 mėn. kaina 57,60 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2006 m. sausio 30 d.
Nr. 5 (467) StraipsniaiTemidėSENATVĖS PENSIJOS APSKAIČIAVIMAS         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

SENATVĖS PENSIJOS APSKAIČIAVIMAS

 

Socialinio draudimo pensijų stažas

 

Dažniausiai vieninteliu pajamų šaltiniu, praradus darbingumą dėl senatvės ar negalios arba netekus šeimos maitintojo, tampa valstybinė socialinio draudimo senatvės (išankstinė), netekto darbingumo ar našlių ir našlaičių pensija.

Pagrindinė sąlyga skiriant socialinio draudimo pensijas yra socialinio draudimo stažas.

Kiekvienai pensijos rūšiai jis yra skirtingas. Valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti moterims ir vyrams būtina turėti ne mažesnį kaip 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Šis stažas, sukakus pensinį amžių, užtikrina teisę į socialinio draudimo pensiją. Neturint tokio stažo, pensija neskiriama. Būtinasis socialinio draudimo stažas yra 30 metų. 2006 m. senatvės pensijos amžius, kaip ir nustatyta Valstybinio socialinio draudimo (VSD) pensijų įstatyme moterims – 60 metų, vyrams – 62,5.

Išankstinei senatvės pensijai gauti reikalingas 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas. Netekto darbingumo socialinio draudimo pensijai gauti socialinio draudimo stažas priklauso nuo apdraustojo amžiaus. Kuo vyresnio amžiaus asmuo, tuo didesnio socialinio draudimo stažo reikia pensijai skirti. Pavyzdžiui, jei asmuo, kurio amžius iki 22 metų, pripažįstamas nedarbingu, neatsižvelgiant į tai, koks darbingumo laipsnis nustatytas, pensijai skirti reikalingas minimalus stažas – 2 mėnesiai, būtinasis – vieneri metai, jei pripažintam nedarbingu asmeniui yra 30 metų, – minimalus stažas – 1 metai 8 mėnesiai, būtinasis – 3 metai 4 mėnesiai.

 

Nuo ko priklauso pensijos dydis?

 

Valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją sudaro pagrindinė ir papildoma pensijos dalys.

Pagrindinė valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalis lygi valstybinei socialino draudimo bazinei pensijai, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Jei asmuo neturi būtinojo senatvės pensijai pensijų draudimo stažo, bet turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai, pagrindinė senatvės pensijos dalis apskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant bazinę pensiją iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo socialinio draudimo stažo. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis negali būti mažesnis už 110 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL). Nuo 2005 m. liepos 1 d. valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija yra 200 Lt. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį tvirtina LR Vyriausybė.

Socialinio draudimo bazinės pensijos nereikėtų painioti su valstybinių pensijų baze (žr. lentelę). Valstybinių pensijų bazė yra naudojama skiriant valstybinę pensiją nukentėjusiems asmenims.

Papildoma pensijos dalis skaičiuojama iš dviejų laikotarpių asmens draudžiamųjų pajamų: iš dešimtmečio (nuo 1984–01–01 iki 1993–12–31) parenkant 5 paeiliui einančius metus, kai asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra pats didžiausias, ir iš laikotarpio nuo 1994–01– 01 iki išėjimo į pensiją dienos, įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas. Nuo 2009 m. išeinantiems į pensiją asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui nustatyti bus imamas vienas laikotarpis – nuo 1994 m. sausio 1 d. iki išėjimo į pensiją mėnesio, įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

Asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas turi lemiamą įtaką pensijos dydžiui.

 

Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento skaičiavimas

 

 

Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens atitinkamų kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir iš tų metų draudžiamųjų pajamų.

Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdybos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. 2005 m. draudžiamosios pajamos patvirtintos 1037 Lt (žr. lentelę).

 

 

Tarkime, kad apdraustojo asmens 2005 m. draudžiamosios pajamos buvo 30 tūkst. Lt, socialinio pensijų draudimo stažas – 12 mėnesių. Šio asmens 2005 m. draudžiamųjų pajamų koeficientas bus 2,411 (30 000 : 12 : 1037). Taip apskaičiavus kiekvienų metų draudžiamųjų pajamų koeficientą, apskaičiuojamas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas kaip svertinis metinių koeficientų vidurkis. Skiriant pensiją, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra ribojamas, jis negali būti didesnis kaip 5.

Atidirbus dvejus metus po pensijos paskyrimo, pensija gali būti paskirta iš naujo atsižvelgiant į papildomai įgytą socialinio draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas.

Einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ne rečiau kaip kartą per metus VSDF tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė, nustatydama šių pajamų taikymo pradžią. Pagal šias draudžiamąsias pajamas apskaičiuojama valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildoma dalis. Einamųjų metų draudžiamosios pajamos, patvirtintos 2005 m. liepos 1 d., yra 1084 Lt (žr. lentelę).

 

Pensijos apskaičiavimas

 

 

Pensijos dydis apskaičiuojamas sudedant pagrindinę ir papildomą dalis.

 

Senatvės pensija apskaičiuojama pagal formulę:

 

B + 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D,

,

 

B – pagrindinė (bazinė) pensija;

s – draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994m. sausio 1 d.;

os pagrindu iki 1994m. sausio 1 d.;

k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal bet kurių 5 paeiliui einančių kalendorinių metų pajamas, gautas 1984–1993 m. laikotarpiu;

S – draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal draudžiamąsias pajamas nuo 1994 m. sausio 1 d.;

D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.

 

Stažo duomenis, apskaičiuotus asmens draudžiamųjų pajamų koeficientus ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, įrašome į papildomos pensijos dalies apskaičiavimo formulę ir gauname papildomos pensijos dalies dydį. Prie jo pridedame pagrindinės pensijos dydį ir gauname visą senatvės pensijos dydį. Įsidėmėtina tai, kad bazinės pensijos dydžio kitimas (didinimas) papildomai pensijos daliai įtakos neturi. Jis turi įtakos bendram pensijos dydžiui.

Atsižvelgiant į tai, kad pensijos dydis priklauso nuo socialinio draudimo stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų, iš anksto, nelaukiant pensinio amžiaus, reik;tų pasirūpinti dokumentais, įrodančiais socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas, ir pristatyti juos „Sodros“ pensijų skyriui. „Sodros“ teritoriniai skyriai įpareigoti per iki 2009 m. iš šalies gyventojų surinkti socialinio draudimo pensijoms skirti reikalingus dokumentus, juos patikrinti ir suvesti į kompiuterinę duomenų bazę. Visi duomenys bus saugomi, kol jų prireiks skiriant pensiją.

Pristačius dokumentus iš anksto, nereikės rūpintis dėl jų sukakus pensijos amžių: nereikės vargti ieškant nesančių darboviečių ir pradingusių pažymų, lankytis archyvuose, laukti eilėse, kol baigsis dokumentų tikrinimo procedūra, ir pan.

Dėl pensijai skirti reikalingų dokumentų (duomenų) kaupimo išsamesnę informaciją galima gauti „Sodros“ pensijų skyriuose. „Sodros“ darbuotojai patars, kur kreiptis dėl pažymų apie stažą ar pajamas gavimo, padės gauti dokumentus iš archyvų.

 

 PAGRINDINIAI SOCIALINIAI RODIKLIAI

 

 

Minimali mėnesio alga (MMA)

 

550

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr.45–1444)

Minimalus valandinis atlygis

 

3,28

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 45–1444)

Minimali mėnesio alga valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams

430

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 45–1444)

Bazinė mėnesio alga (BMA)

115

2004–05–01

(Žin., 2003, Nr. 119–5421)

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 2005 m. III ketv. (bruto)

1379,1

2005–11–30

(Žin., Informaciniai pranešimai, Nr. 93)

Valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija

 

200

 

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 32–869)

 

Valstybinių pensijų bazė

 

 

138

 

1998–05–01

(Žin., 1998, Nr. 32–869)

Minimalus gyvenimo lygis

 

125

1998–05–01

(Žin., 2005, Nr. 67–2411)

2005 m. einamųjų metų draudžiamosios pajamos, skirtos socialinio draudimo išmokų indeksavimui

1084

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 67–2411)

 

 

2005 m. draudžiamosios pajamos, skirtos tik asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti

 

 

1037

 

2005–09–01

(Žin., 2006, Nr. 2–50)

Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija per mėnesį, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą (2005 m. 12 mėn.)

 

454,54

2005–05–01

Valstybės remiamos pajamos

 

155

2005–10–01

(Žin., 2005, Nr .80–2900)

 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2006  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2016-05-17
Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone
2016-05-13
Vykstant į Baltarusiją, prekių įvežimo apribojimai
2016-05-10
Eilę VMI galima rezervuoti mobiliąja aplikacija išmaniesiems telefonams „Eilė“
2016-05-10
Nuo spalio juridiniai asmenys teiks tik elektronines mokesčių deklaracijas
2016-04-15
Norintiems paremti kandidatus į Seimą, reikia deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas
2016-03-31
Emigrantai PSD Lietuvoje mokėti neturi
2016-03-23
VMI mokesčių mokėtojams pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius rekomenduoja iki kovo 24 d.
2016-01-26
Artėja laikas pateikti VMI informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas
2015-11-20
Pasiteisino bandomasis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projektas
2015-11-20
VMI paaiškinimas apie mokesčius kompanijos „Uber“ partneriams – vairuotojams
2015-10-27
VMI paramos gavėjams ir partijoms perveda gyventojų skirtas lėšas
2015-10-06
Viešai skelbiamos įmonių sumokėtų VMI mokesčių sumos
2015-09-25
Iki rugsėjo 30 d. reikia sumokėti avansinį pelno mokestį
2015-09-22
VMI vykdomas „PSF“ projektas gerina PVM administravimą
2015-09-15
Diegiant PLAIS, užblokuotos sąskaitos
2015-09-08
Atgauti skolas bus paprasčiau
2015-08-20
Per „Mano VMI“ jau išsiųsta 19 tūkst. pranešimų apie administracines baudas
2015-08-06
VMI suburta ekspertų komanda, galimoms mokesčių vengimo schemoms tirti
2015-07-31
Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema pradės veikti savaite vėliau
2015-07-28
Visos administracinės baudos – vienoje sistemoje
2015-07-23
Senų „Windows“ vartotojams Registrų centras ribos prieigą prie paslaugų
2015-04-30
Tik savaitę vėluosiantiems pateikti deklaracijas, VMI netaikys sankcijų
2015-04-30
Mokančios mažus atlyginimus įmonės sulauks tikrintojų dėmesio
2015-04-16
Rizikingiausios įmonės pusę metų VMI turės teikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis
2015-04-13
VMI grąžino 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų
2015-04-13
Darbą pradėjo naujas VMI viršininkas
2015-03-26
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams
2015-03-04
140 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti pajamų deklaracijas
2015-02-26
PSD draustiems pacientams brangieji tyrimai – nemokamai
2015-02-18
Sąskaitas už valstybės pirkinius galima teikti ir gauti el. būdu

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama