SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 9 mėn. kaina 64,50 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 9 mėn. kaina 64,50 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2006 m. sausio 30 d.
Nr. 5 (467) StraipsniaiTemidėSENATVĖS PENSIJOS APSKAIČIAVIMAS         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

SENATVĖS PENSIJOS APSKAIČIAVIMAS

 

Socialinio draudimo pensijų stažas

 

Dažniausiai vieninteliu pajamų šaltiniu, praradus darbingumą dėl senatvės ar negalios arba netekus šeimos maitintojo, tampa valstybinė socialinio draudimo senatvės (išankstinė), netekto darbingumo ar našlių ir našlaičių pensija.

Pagrindinė sąlyga skiriant socialinio draudimo pensijas yra socialinio draudimo stažas.

Kiekvienai pensijos rūšiai jis yra skirtingas. Valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti moterims ir vyrams būtina turėti ne mažesnį kaip 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Šis stažas, sukakus pensinį amžių, užtikrina teisę į socialinio draudimo pensiją. Neturint tokio stažo, pensija neskiriama. Būtinasis socialinio draudimo stažas yra 30 metų. 2006 m. senatvės pensijos amžius, kaip ir nustatyta Valstybinio socialinio draudimo (VSD) pensijų įstatyme moterims – 60 metų, vyrams – 62,5.

Išankstinei senatvės pensijai gauti reikalingas 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas. Netekto darbingumo socialinio draudimo pensijai gauti socialinio draudimo stažas priklauso nuo apdraustojo amžiaus. Kuo vyresnio amžiaus asmuo, tuo didesnio socialinio draudimo stažo reikia pensijai skirti. Pavyzdžiui, jei asmuo, kurio amžius iki 22 metų, pripažįstamas nedarbingu, neatsižvelgiant į tai, koks darbingumo laipsnis nustatytas, pensijai skirti reikalingas minimalus stažas – 2 mėnesiai, būtinasis – vieneri metai, jei pripažintam nedarbingu asmeniui yra 30 metų, – minimalus stažas – 1 metai 8 mėnesiai, būtinasis – 3 metai 4 mėnesiai.

 

Nuo ko priklauso pensijos dydis?

 

Valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją sudaro pagrindinė ir papildoma pensijos dalys.

Pagrindinė valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalis lygi valstybinei socialino draudimo bazinei pensijai, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Jei asmuo neturi būtinojo senatvės pensijai pensijų draudimo stažo, bet turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai, pagrindinė senatvės pensijos dalis apskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant bazinę pensiją iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo socialinio draudimo stažo. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis negali būti mažesnis už 110 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL). Nuo 2005 m. liepos 1 d. valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija yra 200 Lt. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį tvirtina LR Vyriausybė.

Socialinio draudimo bazinės pensijos nereikėtų painioti su valstybinių pensijų baze (žr. lentelę). Valstybinių pensijų bazė yra naudojama skiriant valstybinę pensiją nukentėjusiems asmenims.

Papildoma pensijos dalis skaičiuojama iš dviejų laikotarpių asmens draudžiamųjų pajamų: iš dešimtmečio (nuo 1984–01–01 iki 1993–12–31) parenkant 5 paeiliui einančius metus, kai asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra pats didžiausias, ir iš laikotarpio nuo 1994–01– 01 iki išėjimo į pensiją dienos, įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas. Nuo 2009 m. išeinantiems į pensiją asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui nustatyti bus imamas vienas laikotarpis – nuo 1994 m. sausio 1 d. iki išėjimo į pensiją mėnesio, įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

Asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas turi lemiamą įtaką pensijos dydžiui.

 

Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento skaičiavimas

 

 

Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens atitinkamų kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir iš tų metų draudžiamųjų pajamų.

Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdybos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. 2005 m. draudžiamosios pajamos patvirtintos 1037 Lt (žr. lentelę).

 

 

Tarkime, kad apdraustojo asmens 2005 m. draudžiamosios pajamos buvo 30 tūkst. Lt, socialinio pensijų draudimo stažas – 12 mėnesių. Šio asmens 2005 m. draudžiamųjų pajamų koeficientas bus 2,411 (30 000 : 12 : 1037). Taip apskaičiavus kiekvienų metų draudžiamųjų pajamų koeficientą, apskaičiuojamas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas kaip svertinis metinių koeficientų vidurkis. Skiriant pensiją, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra ribojamas, jis negali būti didesnis kaip 5.

Atidirbus dvejus metus po pensijos paskyrimo, pensija gali būti paskirta iš naujo atsižvelgiant į papildomai įgytą socialinio draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas.

Einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ne rečiau kaip kartą per metus VSDF tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė, nustatydama šių pajamų taikymo pradžią. Pagal šias draudžiamąsias pajamas apskaičiuojama valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildoma dalis. Einamųjų metų draudžiamosios pajamos, patvirtintos 2005 m. liepos 1 d., yra 1084 Lt (žr. lentelę).

 

Pensijos apskaičiavimas

 

 

Pensijos dydis apskaičiuojamas sudedant pagrindinę ir papildomą dalis.

 

Senatvės pensija apskaičiuojama pagal formulę:

 

B + 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D,

,

 

B – pagrindinė (bazinė) pensija;

s – draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994m. sausio 1 d.;

os pagrindu iki 1994m. sausio 1 d.;

k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal bet kurių 5 paeiliui einančių kalendorinių metų pajamas, gautas 1984–1993 m. laikotarpiu;

S – draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal draudžiamąsias pajamas nuo 1994 m. sausio 1 d.;

D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.

 

Stažo duomenis, apskaičiuotus asmens draudžiamųjų pajamų koeficientus ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, įrašome į papildomos pensijos dalies apskaičiavimo formulę ir gauname papildomos pensijos dalies dydį. Prie jo pridedame pagrindinės pensijos dydį ir gauname visą senatvės pensijos dydį. Įsidėmėtina tai, kad bazinės pensijos dydžio kitimas (didinimas) papildomai pensijos daliai įtakos neturi. Jis turi įtakos bendram pensijos dydžiui.

Atsižvelgiant į tai, kad pensijos dydis priklauso nuo socialinio draudimo stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų, iš anksto, nelaukiant pensinio amžiaus, reik;tų pasirūpinti dokumentais, įrodančiais socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas, ir pristatyti juos „Sodros“ pensijų skyriui. „Sodros“ teritoriniai skyriai įpareigoti per iki 2009 m. iš šalies gyventojų surinkti socialinio draudimo pensijoms skirti reikalingus dokumentus, juos patikrinti ir suvesti į kompiuterinę duomenų bazę. Visi duomenys bus saugomi, kol jų prireiks skiriant pensiją.

Pristačius dokumentus iš anksto, nereikės rūpintis dėl jų sukakus pensijos amžių: nereikės vargti ieškant nesančių darboviečių ir pradingusių pažymų, lankytis archyvuose, laukti eilėse, kol baigsis dokumentų tikrinimo procedūra, ir pan.

Dėl pensijai skirti reikalingų dokumentų (duomenų) kaupimo išsamesnę informaciją galima gauti „Sodros“ pensijų skyriuose. „Sodros“ darbuotojai patars, kur kreiptis dėl pažymų apie stažą ar pajamas gavimo, padės gauti dokumentus iš archyvų.

 

 PAGRINDINIAI SOCIALINIAI RODIKLIAI

 

 

Minimali mėnesio alga (MMA)

 

550

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr.45–1444)

Minimalus valandinis atlygis

 

3,28

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 45–1444)

Minimali mėnesio alga valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams

430

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 45–1444)

Bazinė mėnesio alga (BMA)

115

2004–05–01

(Žin., 2003, Nr. 119–5421)

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 2005 m. III ketv. (bruto)

1379,1

2005–11–30

(Žin., Informaciniai pranešimai, Nr. 93)

Valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija

 

200

 

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 32–869)

 

Valstybinių pensijų bazė

 

 

138

 

1998–05–01

(Žin., 1998, Nr. 32–869)

Minimalus gyvenimo lygis

 

125

1998–05–01

(Žin., 2005, Nr. 67–2411)

2005 m. einamųjų metų draudžiamosios pajamos, skirtos socialinio draudimo išmokų indeksavimui

1084

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 67–2411)

 

 

2005 m. draudžiamosios pajamos, skirtos tik asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti

 

 

1037

 

2005–09–01

(Žin., 2006, Nr. 2–50)

Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija per mėnesį, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą (2005 m. 12 mėn.)

 

454,54

2005–05–01

Valstybės remiamos pajamos

 

155

2005–10–01

(Žin., 2005, Nr .80–2900)

 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2006  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2015-03-26
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams
2015-03-04
140 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti pajamų deklaracijas
2015-02-26
PSD draustiems pacientams brangieji tyrimai – nemokamai
2015-02-18
Sąskaitas už valstybės pirkinius galima teikti ir gauti el. būdu
2015-02-10
Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje
2015-02-09
Kitus konsultavo, bet „įklimpo“ pačių suregztuose mainų sandoriuose
2015-02-06
Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti
2015-02-06
Naktinio inspektorių patikrinimo klube rezultatai
2015-02-06
Sporto klube mokesčių inspektoriai nustatė slepiamus mokesčius
2015-01-23
Nedeklaruojantiems ir nemokantiems komercinio nekilnojamojo turto mokesčio – pakaitinės VMI deklaracijos
2015-01-14
Mažosios bendrijos - nebe populiarios
2014-12-19
Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šilumai ir karštam vandeniui
2014-12-11
Nauja nekilnojamojo turto mokesčio kartelė
2014-12-11
IĮ, MB ir ŪB įmokas „Sodrai“ mokės dvejopai
2014-12-10
VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto
2014-12-01
Jau pradėti pardavinėti lietuviškų eurų monetų rinkiniai
2014-10-22
Padidėjo žemės mokesčio sąskaitos
2014-10-22
Viešbučio apgyvendinimo paslaugas galės teikti ir gyventojai
2014-10-01
VMI paskelbė turto deklaracijų duomenis
2014-10-01
Padidėjusi MMA koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį
2014-09-26
Padidintas minimalus atlyginimas
2014-09-10
Euras simboliškai padidins socialines išmokas
2014-09-09
Siūloma vidutinę senatvės pensiją padidinti 3,43 lito
2014-09-03
Nuo spalio didins minimalią algą
2014-08-22
„Sodra“ suteiks lengvatas įmonėms, nukentėjusioms dėl Rusijos embargo
2014-07-30
Turintys neveikiančių ar nenaudojamų kasos aparatų iki rugsėjo 15 d. privalo juos išregistruoti
2014-07-17
Energinio naudingumo sertifikatus sudaro Registrų centras
2014-07-11
Nevykdantys veiklos ūkininkai turi išsiregistruoti
2014-07-03
Galima nemokamai patikrinti verslo partnerių mokesčių skolas
2014-06-27
Baigiasi informacijos apie darbuotojų saugos būklę pateikimo terminas

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama