SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 10 mėn. kaina 72 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 10 mėn. kaina 72 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2006 m. sausio 30 d.
Nr. 5 (467) StraipsniaiTemidėSENATVĖS PENSIJOS APSKAIČIAVIMAS         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

SENATVĖS PENSIJOS APSKAIČIAVIMAS

 

Socialinio draudimo pensijų stažas

 

Dažniausiai vieninteliu pajamų šaltiniu, praradus darbingumą dėl senatvės ar negalios arba netekus šeimos maitintojo, tampa valstybinė socialinio draudimo senatvės (išankstinė), netekto darbingumo ar našlių ir našlaičių pensija.

Pagrindinė sąlyga skiriant socialinio draudimo pensijas yra socialinio draudimo stažas.

Kiekvienai pensijos rūšiai jis yra skirtingas. Valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti moterims ir vyrams būtina turėti ne mažesnį kaip 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Šis stažas, sukakus pensinį amžių, užtikrina teisę į socialinio draudimo pensiją. Neturint tokio stažo, pensija neskiriama. Būtinasis socialinio draudimo stažas yra 30 metų. 2006 m. senatvės pensijos amžius, kaip ir nustatyta Valstybinio socialinio draudimo (VSD) pensijų įstatyme moterims – 60 metų, vyrams – 62,5.

Išankstinei senatvės pensijai gauti reikalingas 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas. Netekto darbingumo socialinio draudimo pensijai gauti socialinio draudimo stažas priklauso nuo apdraustojo amžiaus. Kuo vyresnio amžiaus asmuo, tuo didesnio socialinio draudimo stažo reikia pensijai skirti. Pavyzdžiui, jei asmuo, kurio amžius iki 22 metų, pripažįstamas nedarbingu, neatsižvelgiant į tai, koks darbingumo laipsnis nustatytas, pensijai skirti reikalingas minimalus stažas – 2 mėnesiai, būtinasis – vieneri metai, jei pripažintam nedarbingu asmeniui yra 30 metų, – minimalus stažas – 1 metai 8 mėnesiai, būtinasis – 3 metai 4 mėnesiai.

 

Nuo ko priklauso pensijos dydis?

 

Valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją sudaro pagrindinė ir papildoma pensijos dalys.

Pagrindinė valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalis lygi valstybinei socialino draudimo bazinei pensijai, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Jei asmuo neturi būtinojo senatvės pensijai pensijų draudimo stažo, bet turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai, pagrindinė senatvės pensijos dalis apskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant bazinę pensiją iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo socialinio draudimo stažo. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis negali būti mažesnis už 110 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL). Nuo 2005 m. liepos 1 d. valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija yra 200 Lt. Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį tvirtina LR Vyriausybė.

Socialinio draudimo bazinės pensijos nereikėtų painioti su valstybinių pensijų baze (žr. lentelę). Valstybinių pensijų bazė yra naudojama skiriant valstybinę pensiją nukentėjusiems asmenims.

Papildoma pensijos dalis skaičiuojama iš dviejų laikotarpių asmens draudžiamųjų pajamų: iš dešimtmečio (nuo 1984–01–01 iki 1993–12–31) parenkant 5 paeiliui einančius metus, kai asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra pats didžiausias, ir iš laikotarpio nuo 1994–01– 01 iki išėjimo į pensiją dienos, įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas. Nuo 2009 m. išeinantiems į pensiją asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui nustatyti bus imamas vienas laikotarpis – nuo 1994 m. sausio 1 d. iki išėjimo į pensiją mėnesio, įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

Asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas turi lemiamą įtaką pensijos dydžiui.

 

Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento skaičiavimas

 

 

Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens atitinkamų kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir iš tų metų draudžiamųjų pajamų.

Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdybos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. 2005 m. draudžiamosios pajamos patvirtintos 1037 Lt (žr. lentelę).

 

 

Tarkime, kad apdraustojo asmens 2005 m. draudžiamosios pajamos buvo 30 tūkst. Lt, socialinio pensijų draudimo stažas – 12 mėnesių. Šio asmens 2005 m. draudžiamųjų pajamų koeficientas bus 2,411 (30 000 : 12 : 1037). Taip apskaičiavus kiekvienų metų draudžiamųjų pajamų koeficientą, apskaičiuojamas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas kaip svertinis metinių koeficientų vidurkis. Skiriant pensiją, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra ribojamas, jis negali būti didesnis kaip 5.

Atidirbus dvejus metus po pensijos paskyrimo, pensija gali būti paskirta iš naujo atsižvelgiant į papildomai įgytą socialinio draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas.

Einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ne rečiau kaip kartą per metus VSDF tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė, nustatydama šių pajamų taikymo pradžią. Pagal šias draudžiamąsias pajamas apskaičiuojama valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildoma dalis. Einamųjų metų draudžiamosios pajamos, patvirtintos 2005 m. liepos 1 d., yra 1084 Lt (žr. lentelę).

 

Pensijos apskaičiavimas

 

 

Pensijos dydis apskaičiuojamas sudedant pagrindinę ir papildomą dalis.

 

Senatvės pensija apskaičiuojama pagal formulę:

 

B + 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D,

,

 

B – pagrindinė (bazinė) pensija;

s – draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994m. sausio 1 d.;

os pagrindu iki 1994m. sausio 1 d.;

k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal bet kurių 5 paeiliui einančių kalendorinių metų pajamas, gautas 1984–1993 m. laikotarpiu;

S – draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal draudžiamąsias pajamas nuo 1994 m. sausio 1 d.;

D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.

 

Stažo duomenis, apskaičiuotus asmens draudžiamųjų pajamų koeficientus ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, įrašome į papildomos pensijos dalies apskaičiavimo formulę ir gauname papildomos pensijos dalies dydį. Prie jo pridedame pagrindinės pensijos dydį ir gauname visą senatvės pensijos dydį. Įsidėmėtina tai, kad bazinės pensijos dydžio kitimas (didinimas) papildomai pensijos daliai įtakos neturi. Jis turi įtakos bendram pensijos dydžiui.

Atsižvelgiant į tai, kad pensijos dydis priklauso nuo socialinio draudimo stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų, iš anksto, nelaukiant pensinio amžiaus, reik;tų pasirūpinti dokumentais, įrodančiais socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas, ir pristatyti juos „Sodros“ pensijų skyriui. „Sodros“ teritoriniai skyriai įpareigoti per iki 2009 m. iš šalies gyventojų surinkti socialinio draudimo pensijoms skirti reikalingus dokumentus, juos patikrinti ir suvesti į kompiuterinę duomenų bazę. Visi duomenys bus saugomi, kol jų prireiks skiriant pensiją.

Pristačius dokumentus iš anksto, nereikės rūpintis dėl jų sukakus pensijos amžių: nereikės vargti ieškant nesančių darboviečių ir pradingusių pažymų, lankytis archyvuose, laukti eilėse, kol baigsis dokumentų tikrinimo procedūra, ir pan.

Dėl pensijai skirti reikalingų dokumentų (duomenų) kaupimo išsamesnę informaciją galima gauti „Sodros“ pensijų skyriuose. „Sodros“ darbuotojai patars, kur kreiptis dėl pažymų apie stažą ar pajamas gavimo, padės gauti dokumentus iš archyvų.

 

 PAGRINDINIAI SOCIALINIAI RODIKLIAI

 

 

Minimali mėnesio alga (MMA)

 

550

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr.45–1444)

Minimalus valandinis atlygis

 

3,28

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 45–1444)

Minimali mėnesio alga valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams

430

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 45–1444)

Bazinė mėnesio alga (BMA)

115

2004–05–01

(Žin., 2003, Nr. 119–5421)

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 2005 m. III ketv. (bruto)

1379,1

2005–11–30

(Žin., Informaciniai pranešimai, Nr. 93)

Valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija

 

200

 

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 32–869)

 

Valstybinių pensijų bazė

 

 

138

 

1998–05–01

(Žin., 1998, Nr. 32–869)

Minimalus gyvenimo lygis

 

125

1998–05–01

(Žin., 2005, Nr. 67–2411)

2005 m. einamųjų metų draudžiamosios pajamos, skirtos socialinio draudimo išmokų indeksavimui

1084

2005–07–01

(Žin., 2005, Nr. 67–2411)

 

 

2005 m. draudžiamosios pajamos, skirtos tik asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti

 

 

1037

 

2005–09–01

(Žin., 2006, Nr. 2–50)

Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija per mėnesį, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą (2005 m. 12 mėn.)

 

454,54

2005–05–01

Valstybės remiamos pajamos

 

155

2005–10–01

(Žin., 2005, Nr .80–2900)

 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2006  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2017-03-28
„Sodra“ pradeda nesumokėtų PSD įmokų priverstinį išieškojimą
2017-03-02
Pensijų kompensacijos senjorams bus išmokėtos kovą
2017-03-02
VMI pirmą kartą suformavo preliminarias Avansinio pelno mokesčio deklaracijas
2017-02-17
VMI: užsienio kompanijoms lengviau registruotis mokesčių mokėtojais
2017-02-15
VMI skelbia ilgalaikių skolininkų sąrašą
2017-01-24
Nemokantiems PSD įmokų, skolas „Sodra“ išieškos priverstiniu būdu
2017-01-12
Prašymus antstoliams dėl skolų išieškojimo galima teikti ir internetu
2017-01-12
Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos
2017-01-09
VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i.VAZ
2016-12-14
Mokestį už „prabangų“ nekilnojamąjį turtą deklaruoti ir sumokėti privalu iki gruodžio 15-osios
2016-12-11
Registrų centras ragina bendroves pakeisti įstatus dėl euro įvedimo
2016-12-07
Gruodį – paskutinis I-ojo etapo pensijų kompensacijų mokėjimas
2016-12-07
Laiku nesumokėjus PSD įmokų, pirmiausia reikia padengti skolą
2016-12-01
Nuo gruodžio 1 d. – nauja apskričių VMI struktūra
2016-11-08
VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms
2016-11-02
Įdarbinusiems jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones kompensuos dalį darbo užmokesčio išlaidų
2016-10-20
VMI primena: „atminties“ neturinčių taksometrų registravimas mokesčių inspekcijoje tik iki spalio 30 d.
2016-10-18
Nuo lapkričio 2 d. keičiasi Registrų centro klientų aptarnavimo Vilniuje tvarka
2016-09-23
Nuo šiandien galima testuoti PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) sistemas
2016-09-23
Nuo spalio 1-osios visos įmonių deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu
2016-09-14
Iki rugsėjo 15 d. juridiniai asmenys turi sumokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už III ketvirtį
2016-08-31
Prašymą skirti ligos išmoką „Sodrai“ užtenka užpildyti vieną kartą
2016-08-18
Skolas už privalomąjį sveikatos draudimą reikia sumokėti
2016-08-02
Daugiau kaip pusė smulkiųjų ūkininkų nėra susimokėję PSD įmokų
2016-07-12
Veiklą pradeda VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centras
2016-06-14
Teikdami VMI pranešimą PRC911, gyventojai jau deklaravo apie 124 mln. eurų grynaisiais gautų dovanų ir paskolų
2016-06-14
VMI pritaikė 4 deklaracijų formas regėjimo negalią turintiems gyventojams
2016-05-17
Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone
2016-05-13
Vykstant į Baltarusiją, prekių įvežimo apribojimai
2016-05-10
Eilę VMI galima rezervuoti mobiliąja aplikacija išmaniesiems telefonams „Eilė“

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama